Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinovajnory.sk a súčasne aj predávajúcim je spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 81 07 Bratislava, zapísaná v registri OR SR Bratislava I, oddiel Dr, vložka č.2/B, IČO: 00190284, DIČ: 2020341246. Poštovou adresou spoločnosti je Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 81 07 Bratislava, e-mailový kontakt: vinoteka@pdvajnory.sk.

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením. V prípade ak objednávate viac kusov než je aktuálne na sklade, systém Vám umožní vytvoriť objednávku. Následne budete našim pracovníkom e-mailom alebo telefonicky informovaný o dostupnosti a aktuálnej cene uvedeného výrobku. Môžete sa rozhodnúť pre okamžité doručenie tovaru, ktorý je na sklade, alebo počkať s doručením, kým bude k dispozícii všetok Vami objednaný tovar.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi možné doručiť viacerými spôsobmi, podľa toho - pre akú možnosť sa rozhodne. Príslušnú formu dopravy je potrebné si zvoliť pri objednávaní. V prípade, že si spôsob dopravy nevyberiete, bude vás za účelom doriešenia dopravy objednaného tovaru kontaktovať náš zamestnanec. Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 48 hodín od pripísania platby na účet dodávateľa v prípade, ak je všetok požadovaný tovar na sklade. V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky náhradný termín dodania a spôsob doručenia. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.

Platba za Tovar

Platbu za objednaný tovar je možné zrealizovať online Vašou platobnou kartou, alebo bankovým prevodom na základe predfaktúry, respektíve v hotovosti pri osobnom odbere.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak, ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (prírodná katastrofa, štrajk, vojna a pod.)

Reklamácie
Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: vinoteka@pdvajnory.sk
Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar.

Záruka
Záruka na dodaný tovar je max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

Názov Zverejnené
Obchodné podmienky Veľkosť: 106.63 Kb Typ: PDF 22.03.2018
Formulár pre odstúpenie od zmluvy Veľkosť: 11.6 Kb Typ: DOCX 22.03.2018
Reklamačný protokol Veľkosť: 15.7 Kb Typ: DOCX 22.03.2018

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.